โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 4 0 6 0 0 19
ร้อยละ 13.79 % 0.00 % 20.69 % 0.00 % 0.00 % 65.52 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 4 4 16 0 0 86
ร้อยละ 3.64 % 3.64 % 14.55 % 0.00 % 0.00 % 78.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 8 4 22 0 0 105
ร้อยละ 5.76 % 2.88 % 15.83 % 0.00 % 0.00 % 75.54 %

139 : 8 , 4 , 22 , 0 , 0 , 105...5.76 , 2.88 , 15.83 , 0.00 , 0.00 , 75.54 = 34 : 24.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 24.46%

Powered By www.thaieducation.net