โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 5 0 5 0 0 19
ร้อยละ 17.24 % 0.00 % 17.24 % 0.00 % 0.00 % 65.52 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 4 4 15 0 0 87
ร้อยละ 3.64 % 3.64 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 79.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 9 4 20 0 0 106
ร้อยละ 6.47 % 2.88 % 14.39 % 0.00 % 0.00 % 76.26 %

139 : 9 , 4 , 20 , 0 , 0 , 106...6.47 , 2.88 , 14.39 , 0.00 , 0.00 , 76.26 = 33 : 23.74
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 23.74%

Powered By www.thaieducation.net