โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 1 1 4 1 1 31
ร้อยละ 2.56 % 2.56 % 10.26 % 2.56 % 2.56 % 79.49 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 4 4 2 1 3 85
ร้อยละ 4.04 % 4.04 % 2.02 % 1.01 % 3.03 % 85.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 33
ร้อยละ 0.00 % 2.63 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 86.84 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 5 6 10 2 4 149
ร้อยละ 2.84 % 3.41 % 5.68 % 1.14 % 2.27 % 84.66 %

138 : 5 , 5 , 6 , 2 , 4 , 116...3.62 , 3.62 , 4.35 , 1.45 , 2.90 , 84.06 = 22 : 15.94
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 15.34%

Powered By www.thaieducation.net