โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 1 1 3 1 0 33
ร้อยละ 2.56 % 2.56 % 7.69 % 2.56 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 2 0 10 0 0 86
ร้อยละ 2.04 % 0.00 % 10.20 % 0.00 % 0.00 % 87.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 2.56 % 10.26 % 0.00 % 0.00 % 87.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 3 2 17 1 0 153
ร้อยละ 1.70 % 1.14 % 9.66 % 0.57 % 0.00 % 86.93 %

137 : 3 , 1 , 13 , 1 , 0 , 119...2.19 , 0.73 , 9.49 , 0.73 , 0.00 , 86.86 = 18 : 13.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.07%

Powered By www.thaieducation.net