โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 9
ร้อยละ 0.00 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
45
จำนวน(คน) 1 0 7 0 0 37
ร้อยละ 2.22 % 0.00 % 15.56 % 0.00 % 0.00 % 82.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 56 คน
จำนวน(คน) 1 1 8 0 0 46
ร้อยละ 1.79 % 1.79 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %

56 : 1 , 1 , 8 , 0 , 0 , 46...1.79 , 1.79 , 14.29 , 0.00 , 0.00 , 82.14 = 10 : 17.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 56 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86%

Powered By www.thaieducation.net