โรงเรียนบ้านขุยวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 4 2 3 0 0 43
ร้อยละ 7.69 % 3.85 % 5.77 % 0.00 % 0.00 % 82.69 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 6 1 7 0 0 98
ร้อยละ 5.36 % 0.89 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 44
ร้อยละ 4.08 % 2.04 % 4.08 % 0.00 % 0.00 % 89.80 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 213 คน
จำนวน(คน) 12 4 12 0 0 185
ร้อยละ 5.63 % 1.88 % 5.63 % 0.00 % 0.00 % 86.85 %

164 : 10 , 3 , 10 , 0 , 0 , 141...6.10 , 1.83 , 6.10 , 0.00 , 0.00 , 85.98 = 23 : 14.02
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 213 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 13.15%

Powered By www.thaieducation.net