โรงเรียนบ้านขุยวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 5 2 2 0 0 43
ร้อยละ 9.62 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 82.69 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 8 1 7 0 0 96
ร้อยละ 7.14 % 0.89 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 44
ร้อยละ 4.08 % 2.04 % 4.08 % 0.00 % 0.00 % 89.80 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 213 คน
จำนวน(คน) 15 4 11 0 0 183
ร้อยละ 7.04 % 1.88 % 5.16 % 0.00 % 0.00 % 85.92 %

164 : 13 , 3 , 9 , 0 , 0 , 139...7.93 , 1.83 , 5.49 , 0.00 , 0.00 , 84.76 = 25 : 15.24
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 213 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 14.08%

Powered By www.thaieducation.net