โรงเรียนบ้านขุยวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 5 2 2 0 0 42
ร้อยละ 9.80 % 3.92 % 3.92 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 8 1 5 0 0 93
ร้อยละ 7.48 % 0.93 % 4.67 % 0.00 % 0.00 % 86.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 44
ร้อยละ 4.26 % 2.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 205 คน
จำนวน(คน) 15 4 7 0 0 179
ร้อยละ 7.32 % 1.95 % 3.41 % 0.00 % 0.00 % 87.32 %

158 : 13 , 3 , 7 , 0 , 0 , 135...8.23 , 1.90 , 4.43 , 0.00 , 0.00 , 85.44 = 23 : 14.56
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 12.68%

Powered By www.thaieducation.net