โรงเรียนบ้านขุยวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 6 2 2 0 0 41
ร้อยละ 11.76 % 3.92 % 3.92 % 0.00 % 0.00 % 80.39 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 10 1 6 0 0 90
ร้อยละ 9.35 % 0.93 % 5.61 % 0.00 % 0.00 % 84.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 44
ร้อยละ 4.26 % 2.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 205 คน
จำนวน(คน) 18 4 8 0 0 175
ร้อยละ 8.78 % 1.95 % 3.90 % 0.00 % 0.00 % 85.37 %

158 : 16 , 3 , 8 , 0 , 0 , 131...10.13 , 1.90 , 5.06 , 0.00 , 0.00 , 82.91 = 27 : 17.09
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 14.63%

Powered By www.thaieducation.net