โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 1 1 1 0 21
ร้อยละ 7.69 % 3.85 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 80.77 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 6 3 20 5 0 39
ร้อยละ 8.22 % 4.11 % 27.40 % 6.85 % 0.00 % 53.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 2 0 6 0 0 28
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 10 4 27 6 0 88
ร้อยละ 7.41 % 2.96 % 20.00 % 4.44 % 0.00 % 65.19 %

99 : 8 , 4 , 21 , 6 , 0 , 60...8.08 , 4.04 , 21.21 , 6.06 , 0.00 , 60.61 = 39 : 39.39
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 34.81%

Powered By www.thaieducation.net