โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 รอการตรวจสอบจากทางเขต
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 4 1 1 5 2 19
ร้อยละ 12.50 % 3.13 % 3.13 % 15.63 % 6.25 % 59.38 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 0 3 12 3 15 64
ร้อยละ 0.00 % 3.09 % 12.37 % 3.09 % 15.46 % 65.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 0 0 8 0 8 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 18.60 % 0.00 % 18.60 % 62.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 4 4 21 8 25 110
ร้อยละ 2.33 % 2.33 % 12.21 % 4.65 % 14.53 % 63.95 %

129 : 4 , 4 , 13 , 8 , 17 , 83...3.10 , 3.10 , 10.08 , 6.20 , 13.18 , 64.34 = 46 : 35.66ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 36.05%

Powered By www.thaieducation.net