โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 4 1 1 1 2 23
ร้อยละ 12.50 % 3.13 % 3.13 % 3.13 % 6.25 % 71.88 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 0 3 12 0 0 82
ร้อยละ 0.00 % 3.09 % 12.37 % 0.00 % 0.00 % 84.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 18.60 % 0.00 % 0.00 % 81.40 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 4 4 21 1 2 140
ร้อยละ 2.33 % 2.33 % 12.21 % 0.58 % 1.16 % 81.40 %

129 : 4 , 4 , 13 , 1 , 2 , 105...3.10 , 3.10 , 10.08 , 0.78 , 1.55 , 81.40 = 24 : 18.60
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 18.60%

Powered By www.thaieducation.net