โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 2 0 2 0 22
ร้อยละ 10.34 % 6.90 % 0.00 % 6.90 % 0.00 % 75.86 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 10 7 11 7 0 68
ร้อยละ 9.71 % 6.80 % 10.68 % 6.80 % 0.00 % 66.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 1 1 8 1 0 34
ร้อยละ 2.22 % 2.22 % 17.78 % 2.22 % 0.00 % 75.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 14 10 19 10 0 124
ร้อยละ 7.91 % 5.65 % 10.73 % 5.65 % 0.00 % 70.06 %

132 : 13 , 9 , 11 , 9 , 0 , 90...9.85 , 6.82 , 8.33 , 6.82 , 0.00 , 68.18 = 42 : 31.82
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 29.94%

Powered By www.thaieducation.net