โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 5 3 0 1 0 20
ร้อยละ 17.24 % 10.34 % 0.00 % 3.45 % 0.00 % 68.97 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 13 7 11 3 0 69
ร้อยละ 12.62 % 6.80 % 10.68 % 2.91 % 0.00 % 66.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 1 0 10 0 0 34
ร้อยละ 2.22 % 0.00 % 22.22 % 0.00 % 0.00 % 75.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 19 10 21 4 0 123
ร้อยละ 10.73 % 5.65 % 11.86 % 2.26 % 0.00 % 69.49 %

132 : 18 , 10 , 11 , 4 , 0 , 89...13.64 , 7.58 , 8.33 , 3.03 , 0.00 , 67.42 = 43 : 32.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 30.51%

Powered By www.thaieducation.net