โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 11 0 1 0 0 29
ร้อยละ 26.83 % 0.00 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 70.73 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 8 4 11 0 0 125
ร้อยละ 5.41 % 2.70 % 7.43 % 0.00 % 0.00 % 84.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 62
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 93.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 255 คน
จำนวน(คน) 19 4 16 0 0 216
ร้อยละ 7.45 % 1.57 % 6.27 % 0.00 % 0.00 % 84.71 %

189 : 19 , 4 , 12 , 0 , 0 , 154...10.05 , 2.12 , 6.35 , 0.00 , 0.00 , 81.48 = 35 : 18.52
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 255 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 15.29%

Powered By www.thaieducation.net