โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 6 1 2 1 0 31
ร้อยละ 14.63 % 2.44 % 4.88 % 2.44 % 0.00 % 75.61 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 13 3 9 1 0 124
ร้อยละ 8.67 % 2.00 % 6.00 % 0.67 % 0.00 % 82.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 60
ร้อยละ 1.54 % 0.00 % 6.15 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 256 คน
จำนวน(คน) 20 4 15 2 0 215
ร้อยละ 7.81 % 1.56 % 5.86 % 0.78 % 0.00 % 83.98 %

191 : 19 , 4 , 11 , 2 , 0 , 155...9.95 , 2.09 , 5.76 , 1.05 , 0.00 , 81.15 = 36 : 18.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 16.02%

Powered By www.thaieducation.net