โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 1 6 1 0 1 52
ร้อยละ 1.64 % 9.84 % 1.64 % 0.00 % 1.64 % 85.25 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 1 7 8 0 0 67
ร้อยละ 1.20 % 8.43 % 9.64 % 0.00 % 0.00 % 80.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 2 13 9 0 1 119
ร้อยละ 1.39 % 9.03 % 6.25 % 0.00 % 0.69 % 82.64 %

144 : 2 , 13 , 9 , 0 , 1 , 119...1.39 , 9.03 , 6.25 , 0.00 , 0.69 , 82.64 = 25 : 17.36
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 17.36%

Powered By www.thaieducation.net