โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ" (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 2 0 6 0 0 38
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 3 5 13 0 0 103
ร้อยละ 2.42 % 4.03 % 10.48 % 0.00 % 0.00 % 83.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 2 1 9 0 0 56
ร้อยละ 2.94 % 1.47 % 13.24 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 238 คน
จำนวน(คน) 7 6 28 0 0 197
ร้อยละ 2.94 % 2.52 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 82.77 %

170 : 5 , 5 , 19 , 0 , 0 , 141...2.94 , 2.94 , 11.18 , 0.00 , 0.00 , 82.94 = 29 : 17.06
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 238 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 17.23%

Powered By www.thaieducation.net