โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ" (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 38
ร้อยละ 2.22 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 84.44 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 6 4 13 0 0 100
ร้อยละ 4.88 % 3.25 % 10.57 % 0.00 % 0.00 % 81.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 2 1 9 0 0 56
ร้อยละ 2.94 % 1.47 % 13.24 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 236 คน
จำนวน(คน) 9 5 28 0 0 194
ร้อยละ 3.81 % 2.12 % 11.86 % 0.00 % 0.00 % 82.20 %

168 : 7 , 4 , 19 , 0 , 0 , 138...4.17 , 2.38 , 11.31 , 0.00 , 0.00 , 82.14 = 30 : 17.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 236 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80%

Powered By www.thaieducation.net