โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ" (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 38
ร้อยละ 2.22 % 2.22 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 84.44 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 1 7 14 0 0 100
ร้อยละ 0.82 % 5.74 % 11.48 % 0.00 % 0.00 % 81.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 2 1 9 0 0 55
ร้อยละ 2.99 % 1.49 % 13.43 % 0.00 % 0.00 % 82.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 234 คน
จำนวน(คน) 4 9 28 0 0 193
ร้อยละ 1.71 % 3.85 % 11.97 % 0.00 % 0.00 % 82.48 %

167 : 2 , 8 , 19 , 0 , 0 , 138...1.20 , 4.79 , 11.38 , 0.00 , 0.00 , 82.63 = 29 : 17.37
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 234 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 17.52%

Powered By www.thaieducation.net