โรงเรียนเมืองจากวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 3 2 4 0 0 22
ร้อยละ 9.68 % 6.45 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 70.97 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 5 2 9 0 0 84
ร้อยละ 5.00 % 2.00 % 9.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 51
ร้อยละ 3.51 % 0.00 % 7.02 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 188 คน
จำนวน(คน) 10 4 17 0 0 157
ร้อยละ 5.32 % 2.13 % 9.04 % 0.00 % 0.00 % 83.51 %

131 : 8 , 4 , 13 , 0 , 0 , 106...6.11 , 3.05 , 9.92 , 0.00 , 0.00 , 80.92 = 25 : 19.08
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 188 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 16.49%

Powered By www.thaieducation.net