โรงเรียนเมืองจากวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 2 4 0 0 23
ร้อยละ 6.45 % 6.45 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 74.19 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 5 2 9 0 0 85
ร้อยละ 4.95 % 1.98 % 8.91 % 0.00 % 0.00 % 84.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 50
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 89.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 188 คน
จำนวน(คน) 9 4 17 0 0 158
ร้อยละ 4.79 % 2.13 % 9.04 % 0.00 % 0.00 % 84.04 %

132 : 7 , 4 , 13 , 0 , 0 , 108...5.30 , 3.03 , 9.85 , 0.00 , 0.00 , 81.82 = 24 : 18.18
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 188 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.96%

Powered By www.thaieducation.net