โรงเรียนเมืองจากวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 3 2 4 0 0 22
ร้อยละ 9.68 % 6.45 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 70.97 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 6 2 9 0 0 85
ร้อยละ 5.88 % 1.96 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 48
ร้อยละ 3.77 % 0.00 % 5.66 % 0.00 % 0.00 % 90.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 186 คน
จำนวน(คน) 11 4 16 0 0 155
ร้อยละ 5.91 % 2.15 % 8.60 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %

133 : 9 , 4 , 13 , 0 , 0 , 107...6.77 , 3.01 , 9.77 , 0.00 , 0.00 , 80.45 = 26 : 19.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 186 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67%

Powered By www.thaieducation.net