โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 34
ร้อยละ 5.26 % 2.63 % 2.63 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 7 4 13 0 0 97
ร้อยละ 5.79 % 3.31 % 10.74 % 0.00 % 0.00 % 80.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 3 1 9 0 0 46
ร้อยละ 5.08 % 1.69 % 15.25 % 0.00 % 0.00 % 77.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 218 คน
จำนวน(คน) 12 6 23 0 0 177
ร้อยละ 5.50 % 2.75 % 10.55 % 0.00 % 0.00 % 81.19 %

159 : 9 , 5 , 14 , 0 , 0 , 131...5.66 , 3.14 , 8.81 , 0.00 , 0.00 , 82.39 = 28 : 17.61
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 218 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 18.81%

Powered By www.thaieducation.net