โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 36
ร้อยละ 5.13 % 0.00 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 3 3 12 0 0 104
ร้อยละ 2.46 % 2.46 % 9.84 % 0.00 % 0.00 % 85.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 51
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.56 % 0.00 % 0.00 % 86.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 220 คน
จำนวน(คน) 5 3 21 0 0 191
ร้อยละ 2.27 % 1.36 % 9.55 % 0.00 % 0.00 % 86.82 %

161 : 5 , 3 , 13 , 0 , 0 , 140...3.11 , 1.86 , 8.07 , 0.00 , 0.00 , 86.96 = 21 : 13.04
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 220 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 13.18%

Powered By www.thaieducation.net