โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 13 1 1 0 0 24
ร้อยละ 33.33 % 2.56 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 8 3 14 0 0 97
ร้อยละ 6.56 % 2.46 % 11.48 % 0.00 % 0.00 % 79.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 3 0 9 0 0 47
ร้อยละ 5.08 % 0.00 % 15.25 % 0.00 % 0.00 % 79.66 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 220 คน
จำนวน(คน) 24 4 24 0 0 168
ร้อยละ 10.91 % 1.82 % 10.91 % 0.00 % 0.00 % 76.36 %

161 : 21 , 4 , 15 , 0 , 0 , 121...13.04 , 2.48 , 9.32 , 0.00 , 0.00 , 75.16 = 40 : 24.84
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 220 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 23.64%

Powered By www.thaieducation.net