โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 4 0 4 0 0 22
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 7 0 14 0 0 47
ร้อยละ 10.29 % 0.00 % 20.59 % 0.00 % 0.00 % 69.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 4 1 4 1 0 32
ร้อยละ 9.52 % 2.38 % 9.52 % 2.38 % 0.00 % 76.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 15 1 22 1 0 101
ร้อยละ 10.71 % 0.71 % 15.71 % 0.71 % 0.00 % 72.14 %

98 : 11 , 0 , 18 , 0 , 0 , 69...11.22 , 0.00 , 18.37 , 0.00 , 0.00 , 70.41 = 29 : 29.59
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 27.86%

Powered By www.thaieducation.net