โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 4 0 4 0 0 22
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 8 0 14 0 0 49
ร้อยละ 11.27 % 0.00 % 19.72 % 0.00 % 0.00 % 69.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 4 1 4 1 0 29
ร้อยละ 10.26 % 2.56 % 10.26 % 2.56 % 0.00 % 74.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 16 1 22 1 0 100
ร้อยละ 11.43 % 0.71 % 15.71 % 0.71 % 0.00 % 71.43 %

101 : 12 , 0 , 18 , 0 , 0 , 71...11.88 , 0.00 , 17.82 , 0.00 , 0.00 , 70.30 = 30 : 29.70
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57%

Powered By www.thaieducation.net