โรงเรียนท่าเรือวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 6 2 0 0 0 22
ร้อยละ 20.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 3 0 11 0 0 65
ร้อยละ 3.80 % 0.00 % 13.92 % 0.00 % 0.00 % 82.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 9 2 11 0 0 87
ร้อยละ 8.26 % 1.83 % 10.09 % 0.00 % 0.00 % 79.82 %

109 : 9 , 2 , 11 , 0 , 0 , 87...8.26 , 1.83 , 10.09 , 0.00 , 0.00 , 79.82 = 22 : 20.18
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 20.18%

Powered By www.thaieducation.net