โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 3 1 1 0 0 35
ร้อยละ 7.50 % 2.50 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 0 1 12 0 0 107
ร้อยละ 0.00 % 0.83 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 89.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 3 2 13 0 0 142
ร้อยละ 1.88 % 1.25 % 8.13 % 0.00 % 0.00 % 88.75 %

160 : 3 , 2 , 13 , 0 , 0 , 142...1.88 , 1.25 , 8.13 , 0.00 , 0.00 , 88.75 = 18 : 11.25
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25%

Powered By www.thaieducation.net