โรงเรียนบ้านสำพะเนียง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 2 2 13 0 0 67
ร้อยละ 2.38 % 2.38 % 15.48 % 0.00 % 0.00 % 79.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 3 0 7 0 0 33
ร้อยละ 6.98 % 0.00 % 16.28 % 0.00 % 0.00 % 76.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 5 2 24 0 0 123
ร้อยละ 3.25 % 1.30 % 15.58 % 0.00 % 0.00 % 79.87 %

111 : 2 , 2 , 17 , 0 , 0 , 90...1.80 , 1.80 , 15.32 , 0.00 , 0.00 , 81.08 = 21 : 18.92
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 20.13%

Powered By www.thaieducation.net