โรงเรียนบ้านสำพะเนียง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 17 0 4 0 0 6
ร้อยละ 62.96 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 22.22 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 16 9 13 2 0 44
ร้อยละ 19.05 % 10.71 % 15.48 % 2.38 % 0.00 % 52.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 11 2 7 0 0 23
ร้อยละ 25.58 % 4.65 % 16.28 % 0.00 % 0.00 % 53.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 44 11 24 2 0 73
ร้อยละ 28.57 % 7.14 % 15.58 % 1.30 % 0.00 % 47.40 %

111 : 33 , 9 , 17 , 2 , 0 , 50...29.73 , 8.11 , 15.32 , 1.80 , 0.00 , 45.05 = 61 : 54.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 52.60%

Powered By www.thaieducation.net