โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 3 2 0 0 8
ร้อยละ 13.33 % 20.00 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 53.33 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 3 4 3 2 1 46
ร้อยละ 5.08 % 6.78 % 5.08 % 3.39 % 1.69 % 77.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 74 คน
จำนวน(คน) 5 7 5 2 1 54
ร้อยละ 6.76 % 9.46 % 6.76 % 2.70 % 1.35 % 72.97 %

74 : 5 , 7 , 5 , 2 , 1 , 54...6.76 , 9.46 , 6.76 , 2.70 , 1.35 , 72.97 = 20 : 27.03
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 74 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 27.03%

Powered By www.thaieducation.net