โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 8 0 2 0 0 41
ร้อยละ 15.69 % 0.00 % 3.92 % 0.00 % 0.00 % 80.39 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 2 3 0 3 0 113
ร้อยละ 1.65 % 2.48 % 0.00 % 2.48 % 0.00 % 93.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 3 2 9 2 0 75
ร้อยละ 3.30 % 2.20 % 9.89 % 2.20 % 0.00 % 82.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 263 คน
จำนวน(คน) 13 5 11 5 0 229
ร้อยละ 4.94 % 1.90 % 4.18 % 1.90 % 0.00 % 87.07 %

172 : 10 , 3 , 2 , 3 , 0 , 154...5.81 , 1.74 , 1.16 , 1.74 , 0.00 , 89.53 = 18 : 10.47
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 263 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 12.93%

Powered By www.thaieducation.net