โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 8 1 3 0 0 39
ร้อยละ 15.69 % 1.96 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 6 2 10 0 0 102
ร้อยละ 5.00 % 1.67 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 2 2 6 0 0 81
ร้อยละ 2.20 % 2.20 % 6.59 % 0.00 % 0.00 % 89.01 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 262 คน
จำนวน(คน) 16 5 19 0 0 222
ร้อยละ 6.11 % 1.91 % 7.25 % 0.00 % 0.00 % 84.73 %

171 : 14 , 3 , 13 , 0 , 0 , 141...8.19 , 1.75 , 7.60 , 0.00 , 0.00 , 82.46 = 30 : 17.54
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 262 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 15.27%

Powered By www.thaieducation.net