โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 10 1 4 0 0 36
ร้อยละ 19.61 % 1.96 % 7.84 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 7 3 13 0 0 97
ร้อยละ 5.83 % 2.50 % 10.83 % 0.00 % 0.00 % 80.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 3 4 8 0 0 76
ร้อยละ 3.30 % 4.40 % 8.79 % 0.00 % 0.00 % 83.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 262 คน
จำนวน(คน) 20 8 25 0 0 209
ร้อยละ 7.63 % 3.05 % 9.54 % 0.00 % 0.00 % 79.77 %

171 : 17 , 4 , 17 , 0 , 0 , 133...9.94 , 2.34 , 9.94 , 0.00 , 0.00 , 77.78 = 38 : 22.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 262 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 20.23%

Powered By www.thaieducation.net