โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 9 0 1 0 0 9
ร้อยละ 47.37 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 47.37 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 15 1 9 0 0 35
ร้อยละ 25.00 % 1.67 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 58.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 79 คน
จำนวน(คน) 24 1 10 0 0 44
ร้อยละ 30.38 % 1.27 % 12.66 % 0.00 % 0.00 % 55.70 %

79 : 24 , 1 , 10 , 0 , 0 , 44...30.38 , 1.27 , 12.66 , 0.00 , 0.00 , 55.70 = 35 : 44.30
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 44.30%

Powered By www.thaieducation.net