โรงเรียนบ้านโนนตาเถร (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 0 0 2 0 1 9
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 8.33 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
35
จำนวน(คน) 1 3 5 3 1 22
ร้อยละ 2.86 % 8.57 % 14.29 % 8.57 % 2.86 % 62.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 47 คน
จำนวน(คน) 1 3 7 3 2 31
ร้อยละ 2.13 % 6.38 % 14.89 % 6.38 % 4.26 % 65.96 %

47 : 1 , 3 , 7 , 3 , 2 , 31...2.13 , 6.38 , 14.89 , 6.38 , 4.26 , 65.96 = 16 : 34.04
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 47 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 34.04%

Powered By www.thaieducation.net