โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 2 1 8 0 0 21
ร้อยละ 6.25 % 3.13 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 65.63 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 9 6 18 0 0 100
ร้อยละ 6.77 % 4.51 % 13.53 % 0.00 % 0.00 % 75.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 2 0 13 0 0 56
ร้อยละ 2.82 % 0.00 % 18.31 % 0.00 % 0.00 % 78.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 236 คน
จำนวน(คน) 13 7 39 0 0 177
ร้อยละ 5.51 % 2.97 % 16.53 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %

165 : 11 , 7 , 26 , 0 , 0 , 121...6.67 , 4.24 , 15.76 , 0.00 , 0.00 , 73.33 = 44 : 26.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 236 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net