โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 4 2 3 0 0 24
ร้อยละ 12.12 % 6.06 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 5 2 6 0 0 120
ร้อยละ 3.76 % 1.50 % 4.51 % 0.00 % 0.00 % 90.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 5 5 7 0 0 52
ร้อยละ 7.25 % 7.25 % 10.14 % 0.00 % 0.00 % 75.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 235 คน
จำนวน(คน) 14 9 16 0 0 196
ร้อยละ 5.96 % 3.83 % 6.81 % 0.00 % 0.00 % 83.40 %

166 : 9 , 4 , 9 , 0 , 0 , 144...5.42 , 2.41 , 5.42 , 0.00 , 0.00 , 86.75 = 22 : 13.25
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 235 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 16.60%

Powered By www.thaieducation.net