โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 26
ร้อยละ 6.06 % 6.06 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 78.79 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 5 7 8 0 0 112
ร้อยละ 3.79 % 5.30 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 84.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
104
จำนวน(คน) 3 2 16 0 0 83
ร้อยละ 2.88 % 1.92 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 79.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 269 คน
จำนวน(คน) 10 11 27 0 0 221
ร้อยละ 3.72 % 4.09 % 10.04 % 0.00 % 0.00 % 82.16 %

165 : 7 , 9 , 11 , 0 , 0 , 138...4.24 , 5.45 , 6.67 , 0.00 , 0.00 , 83.64 = 27 : 16.36
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 269 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 17.84%

Powered By www.thaieducation.net