โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 3.45 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 4 0 9 3 0 67
ร้อยละ 4.82 % 0.00 % 10.84 % 3.61 % 0.00 % 80.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 28
ร้อยละ 6.06 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 84.85 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 6 1 15 3 0 120
ร้อยละ 4.14 % 0.69 % 10.34 % 2.07 % 0.00 % 82.76 %

112 : 4 , 1 , 12 , 3 , 0 , 92...3.57 , 0.89 , 10.71 , 2.68 , 0.00 , 82.14 = 20 : 17.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 17.24%

Powered By www.thaieducation.net