โรงเรียนชุมชนโนนแดง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
112
จำนวน(คน) 5 0 5 0 0 102
ร้อยละ 4.46 % 0.00 % 4.46 % 0.00 % 0.00 % 91.07 %
ระดับประถมศึกษา
339
จำนวน(คน) 8 2 35 0 0 294
ร้อยละ 2.36 % 0.59 % 10.32 % 0.00 % 0.00 % 86.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
190
จำนวน(คน) 9 1 20 0 0 160
ร้อยละ 4.74 % 0.53 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 641 คน
จำนวน(คน) 22 3 60 0 0 556
ร้อยละ 3.43 % 0.47 % 9.36 % 0.00 % 0.00 % 86.74 %

451 : 13 , 2 , 40 , 0 , 0 , 396...2.88 , 0.44 , 8.87 , 0.00 , 0.00 , 87.80 = 55 : 12.20
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 641 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 13.26%

Powered By www.thaieducation.net