โรงเรียนชุมชนโนนแดง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
113
จำนวน(คน) 5 0 5 0 0 103
ร้อยละ 4.42 % 0.00 % 4.42 % 0.00 % 0.00 % 91.15 %
ระดับประถมศึกษา
343
จำนวน(คน) 8 0 35 0 0 300
ร้อยละ 2.33 % 0.00 % 10.20 % 0.00 % 0.00 % 87.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
196
จำนวน(คน) 10 0 20 0 0 166
ร้อยละ 5.10 % 0.00 % 10.20 % 0.00 % 0.00 % 84.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 652 คน
จำนวน(คน) 23 0 60 0 0 569
ร้อยละ 3.53 % 0.00 % 9.20 % 0.00 % 0.00 % 87.27 %

456 : 13 , 0 , 40 , 0 , 0 , 403...2.85 , 0.00 , 8.77 , 0.00 , 0.00 , 88.38 = 53 : 11.62
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 652 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 12.73%

Powered By www.thaieducation.net