โรงเรียนชุมชนโนนแดง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
113
จำนวน(คน) 7 1 7 0 0 98
ร้อยละ 6.19 % 0.88 % 6.19 % 0.00 % 0.00 % 86.73 %
ระดับประถมศึกษา
343
จำนวน(คน) 10 3 39 0 0 291
ร้อยละ 2.92 % 0.87 % 11.37 % 0.00 % 0.00 % 84.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
196
จำนวน(คน) 11 2 25 0 0 158
ร้อยละ 5.61 % 1.02 % 12.76 % 0.00 % 0.00 % 80.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 652 คน
จำนวน(คน) 28 6 71 0 0 547
ร้อยละ 4.29 % 0.92 % 10.89 % 0.00 % 0.00 % 83.90 %

456 : 17 , 4 , 46 , 0 , 0 , 389...3.73 , 0.88 , 10.09 , 0.00 , 0.00 , 85.31 = 67 : 14.69
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 652 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 16.10%

Powered By www.thaieducation.net