โรงเรียนบ้านป่าตะแบง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 8
ร้อยละ 18.18 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 2 1 14 0 0 30
ร้อยละ 4.26 % 2.13 % 29.79 % 0.00 % 0.00 % 63.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 2 0 7 0 0 17
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 26.92 % 0.00 % 0.00 % 65.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 6 2 21 0 0 55
ร้อยละ 7.14 % 2.38 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 65.48 %

58 : 4 , 2 , 14 , 0 , 0 , 38...6.90 , 3.45 , 24.14 , 0.00 , 0.00 , 65.52 = 20 : 34.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 34.52%

Powered By www.thaieducation.net