โรงเรียนบ้านป่าตะแบง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 8
ร้อยละ 18.18 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 3 2 13 0 0 29
ร้อยละ 6.38 % 4.26 % 27.66 % 0.00 % 0.00 % 61.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 2 0 7 0 0 17
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 26.92 % 0.00 % 0.00 % 65.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 7 3 20 0 0 54
ร้อยละ 8.33 % 3.57 % 23.81 % 0.00 % 0.00 % 64.29 %

58 : 5 , 3 , 13 , 0 , 0 , 37...8.62 , 5.17 , 22.41 , 0.00 , 0.00 , 63.79 = 21 : 36.21
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71%

Powered By www.thaieducation.net