โรงเรียนบ้านป่าตะแบง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 10
ร้อยละ 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 1 0 14 0 0 32
ร้อยละ 2.13 % 0.00 % 29.79 % 0.00 % 0.00 % 68.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 1 0 5 0 1 18
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 4.00 % 72.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 2 1 19 0 1 60
ร้อยละ 2.41 % 1.20 % 22.89 % 0.00 % 1.20 % 72.29 %

58 : 1 , 1 , 14 , 0 , 0 , 42...1.72 , 1.72 , 24.14 , 0.00 , 0.00 , 72.41 = 16 : 27.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 27.71%

Powered By www.thaieducation.net