โรงเรียนบ้านดอนยาว (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 0 2 1 0 22
ร้อยละ 7.41 % 0.00 % 7.41 % 3.70 % 0.00 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 2 1 8 1 0 80
ร้อยละ 2.17 % 1.09 % 8.70 % 1.09 % 0.00 % 86.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 5 1 3 0 0 38
ร้อยละ 10.64 % 2.13 % 6.38 % 0.00 % 0.00 % 80.85 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 9 2 13 2 0 140
ร้อยละ 5.42 % 1.20 % 7.83 % 1.20 % 0.00 % 84.34 %

119 : 4 , 1 , 10 , 2 , 0 , 102...3.36 , 0.84 , 8.40 , 1.68 , 0.00 , 85.71 = 17 : 14.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 15.66%

Powered By www.thaieducation.net