โรงเรียนบ้านดอนยาว (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 0 2 1 0 22
ร้อยละ 10.71 % 0.00 % 7.14 % 3.57 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 2 0 8 1 0 81
ร้อยละ 2.17 % 0.00 % 8.70 % 1.09 % 0.00 % 88.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 6 0 3 1 0 37
ร้อยละ 12.77 % 0.00 % 6.38 % 2.13 % 0.00 % 78.72 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 11 0 13 3 0 140
ร้อยละ 6.59 % 0.00 % 7.78 % 1.80 % 0.00 % 83.83 %

120 : 5 , 0 , 10 , 2 , 0 , 103...4.17 , 0.00 , 8.33 , 1.67 , 0.00 , 85.83 = 17 : 14.17
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 16.17%

Powered By www.thaieducation.net