โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 4 3 1 2 25
ร้อยละ 0.00 % 11.43 % 8.57 % 2.86 % 5.71 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 5 2 8 1 0 47
ร้อยละ 7.94 % 3.17 % 12.70 % 1.59 % 0.00 % 74.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 5 6 15 2 2 94
ร้อยละ 4.03 % 4.84 % 12.10 % 1.61 % 1.61 % 75.81 %

98 : 5 , 6 , 11 , 2 , 2 , 72...5.10 , 6.12 , 11.22 , 2.04 , 2.04 , 73.47 = 26 : 26.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 24.19%

Powered By www.thaieducation.net